Náš externí katalog autodílů se aktuálně potýká s problémy. Omlouváme se za nedostupnost některých částí webu. Děkujeme za pochopení.

Vrácení zboží

Pro vrácení dílu vyplňte: Formulář pro vrácení zboží

Podmínky pro vrácení zboží
1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  prodávajícího: Martin Loukota, IČ: 02767678, DIČ: CZ9210154085, místem podnikání Brno, Koniklecová 13. Adresa pro doručování: Martin Loukota, Vodařská 2, 619 00, Brno, tel. +420722537981, e-mail: m.loukota@mlparts.cz, a to formou jednostranného právního  jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo   e-mailem).

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy  před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do  14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který  jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,   pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám  tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo  k  odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je po předchozí domluvě předejte na adrese  Martin Loukota, Vodařská 2, 619 00, Brno, tel. +420722537981, e-mail: m.loukota@mlparts.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně   jeho funkčnosti.