Reklamace zboží

Formulář pro reklamaci

Reklamované zboží zasílejte s protokolem o reklamaci a dokladem o koupi (fakturou nebo paragonem) na uvedenou adresu v protokolu.

! POZOR ZMĚNA DORUČOVACÍ ADRESY ! 
MLPARTS.CZ
Hněvkovského 66a
Brno - Komárov
617 00

Reklamační řád

1.     Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, Martin Loukota, IČ: 02767678, místem podnikání Rajhrad, Halouzkova 960, 664 61, tel. +420722537981, e-mail: info@mlparts.cz.

2.     Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.     Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového zboží  do 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

4.     Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost nového zboží v délce dvou let ode dne převzetí zboží. V případě zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou například bateriové články apod., je záruční doba ohledně jejich spotřebování poskytována v rozsahu pokynů výrobce. Uvedeno je vždy dle zákona na dokladu. 

5.      Právo z vadného plnění nebo reklamace musí být uplatněny nejpozději poslední den záruční doby.

6.     Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději v momentě převzetí zboží, jinak toto právo zaniká.

7.     Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá, vada vznikla v důsledku běžného opotřebení, vada byla způsobena vlivem vnějších okolností nebo u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána

8.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo zboží reklamovat u prodávajícího, a to odesláním vadného zboží poštou na adresu prodávajícího.  Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován. Při reklamaci je kupující povinen popsat vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.

9.     O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne prodávající o její oprávněnosti do 3 pracovních dnů.

10. V případě oprávněné a prodávajícím uznané reklamace bude tato prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění spotřebitelem, nebude-li účastníky sjednána lhůta delší. 

11. V případě nákupu zboží právnickou osobou je tato doba omezena na nezbytně nutnou, maximálně však 4 měsíce. Nejedná se o spotřebitele. 

12. Podle charakteru vady, která u zboží byla v době jejího převzetí kupujícím, nebo která se na zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje prodávající následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:

o    má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměření. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit.

 

13. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit

o    nedostoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti

o    neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2016